Toulání

Stránky Věry Tydlitátové pro religionistiku, judaismus a Izrael

Studijní materiály

Traktáty Talmudu

Seznam traktátů Bavli s odkazy na oddíly Mišny

Číslo za názvem odkazuje na příslušný oddíl Mišny:

  1. Brachot, Požehnání
  2. Moed, Svátek, Období
  3. Našim, Ženy
  4. Nezikin, Škody
  5. Kodašim, Svaté věci
  6. Toharot, Očista

 


 

Arachín  (Ar) 5  Odhady

Avoda zara  (Av.Zar)  4  Modloslužba

Avot  4  (Výroky) otců

Bava batra  (BB)  4  Poslední brána

Bava kama  (BK)  4  První brána

Bava mecija  (BM)  4  Prostřední brána

Bechorot  (Bcho)  5  Prvorozenství

Bejca  (Bejc)  2  Vejce

Berachot  (Bra)  1  Požehnání

Bikurím  (Bik)  1  Prvotiny

Demaj  1  Sporné věci

Edujot  (Ed)  4  Svědectví

Eruvín  (Er)  2  Prolnutí

Gitín  (Git)  3  Rozvodový list

Horajot  (Hor)  4 Rozhodování

Chagiga  (Chag)  2  Slavnost

Chala  (Chal) 1  Chala

Chulín  (Chul)  5  Profánní věci

Jadajím  (Jad)  6  Ruce

Jevamot  (Jva)  3  Švagrové

Joma  (Jom)  2  Dny

Kelím  (Kel)  6  Nástroje, nádoby

Keritot  (Keri)  5  Vytnutí

Ketuvot  (Ketu)  3  Svatební smlouvy

Kidušín  (Kid)  3  Zasnoubení

Kilajím  (Kil)  1  Různorodé

Kiním  (Kin)  5  Ptačí hnízda

Maaserot  (Maa)  1  Desátky

Maaser šejní  (MŠ)  1  Druhý desátek

Machširín  (Mach)  6  Tekutiny

Makot  (Mak)  4  Rány

Megila  (Megi)  2  Svitek

Meila  (Mei)  5  Zpronevěra

Menachot  (Mena)  5  Potravinové oběti

Midot  (Mid)  5  Míry

Mikvaot  (Mik)  6  Koupele

Moed katan  (MK)  2  Malý svátek

Nazír  (Naz)  3  Nazírské sliby

Nedarím  (Neda)  3  Sliby

Negaím  (Nega)  6  Postižení

Nida  (Nid)  6  Nečistota žen

Oholot  (Oh)  6  Stany

Orla  1  Neobřezané stromy

Para  6  Červená kráva

Pea  1  Okraj pole

Pesachím  (Pesa)  2  Pesachy

Róš hašana  (RH)  2  Nový rok

Sanhedrin  (Sanh) 4  Synedrion

Sota  3  Žena podezřelá z cizoložství

Suka  (Suk)  2  Stánek

Šabat  (Šab)  2  Šabat

Šekalím  (Šek)  2  Šekely

Ševiít  (Ševi)  1  Sedmý rok

Ševuot  (Ševu)  4  Přísahy

Taanit  (Taan)  2  Posty

Tamid  (Tam)  5  Každodenní oběť

Temura  (Temu)  5  Výměna

Terumot  (Teru)  1  Platby

Tevul jom  (Tev JT)  6  Ten, kdo podstoupil koupel tentýž den

Tohorot  (Toh)  6  Čistoty

Ukcín  (UK)  6  Stonky

Zavím  (Zav)  6  Postižení znečištěním

Zevachím  (Zeva)  5  Zápalné oběti

 
 

Žádné komentáře
 
"It´s a dangerous business, Frodo, going out of your door." J.R.R.Tolkien