Toulání

Stránky Věry Tydlitátové pro religionistiku, judaismus a Izrael

Jak procházet studiem (bez úrazu)

Hlavními orgány univerzity jsou: rektor, prorektoři, vědecká rada, akademický senát. Seznamte se dobře se strukturou univerzity. Navštěvujte internetové stránky Fakulty filozofické, jsou tam pro vás velmi důležité informace.

 

Hlavními orgány fakulty jsou: děkan, proděkani, vedoucí kateder, akademický senát, studijní oddělení. Dodržujte hierarchii při své komunikaci, neběhejte s každou malicherností za děkanem, máte aktivní i pasivní volební právo do senátu, využívejte ho, volte své zastupitele, kandidujte a své případné stížnosti a podněty adresujte senátu. Mnoho vašich problémů spadá do kompetence studijního oddělení, vyučující ani vedoucí kateder a center se těmito správními věcmi nemusejí zabývat, mnohdy je ani přesně neznají.

Centrum blízkovýchodních studií: vedoucí (Věra Tydlitátová, Th.D.), garant studia (Věra Tydlitátová, Th.D.), sekretariát (Iveta Nocarová). Kontakt najdete na stránkách KBS.

 

Akademické hodnosti a vědecké tituly: akademické hodnosti vyjadřují postavení člověka v hierarchii univerzity. Akademické hodnosti jsou tituly získané studiem. Je nezbytné, abyste vyučující i každé jiné zaměstnance univerzity oslovovali zdvořile jejich titulem nebo akademickou hodností. Zjistěte si je, oslovujte nejvyšším titulem, nemusíte vyjmenovávat všechny. Je zdvořilostí a projevem pocty ze strany vyučujícího, nazývá-li vás kolegy, ale je to asymetrický vztah, je společensky naprosto nevhodné nazvat vyučujícího (nebo dokonce pana děkana) kolegou. Stejně tak je na univerzitní půdě nepřípustné oslovení typu: „paní Vomáčková“. Každý má nějaké postavení, např. paní tajemnice, pan děkan apod. To samozřejmě platí i v písemném styku, e-mail začínáme pozdravem a správným oslovením, také bychom se měli vyvarovat gramatických chyb. Ty mohou velmi ovlivnit mínění vyučujícího o vaší inteligenci, i když vám to nedá najevo.

 

Slušnost: Je nutné všechny zaměstnance univerzity, alespoň pokud je znáte od vidění, zdravit, před vstupem do kanceláře klepat a vyčkat na pozvání, zachovávat diskrétnost (nestát a nezevlovat v místnosti, kde se řeší nějaký studijní či osobní problém, také by vám nebylo milé, kdyby někdo vyslechl všechny detaily vašeho průšvihu). Pozdrav si zaslouží i paní uklízečka, student není nadčlověk. Zachovávejte zdvořilost i vůči ostatním studentům, v diskusích respektujte jiné názory, neužívejte vulgární výrazy, ani nezlehčujte své oponenty, dbejte na úroveň akademického dialogu. Na univerzitní půdě se učíme demokracii v praxi, znamená to právo na projevení vlastního názoru, ale také úctu k názorům a ke svobodě druhého. V rámci akademické svobody nemusíme být vždy za každou cenu „politicky korektní“, ale slušní musíme být vždy. Svobodná diskuse je možná o jakémkoli odborném problému, ale nedá se demokraticky diskutovat například o známce ze zkoušky, o formě zkoušení, o rozhodnutí pana děkana nebo o rozhodnutí vedoucí KBS.

 

Komunikace s univerzitou, fakultou, KBS a vyučujícím:

 

Komunikace je vícestupňová, na univerzitě panuje hierarchie,  nejdříve jednejte s učitelem předmětu, pak garantem studia, resp. vedoucí KBS, následně ve výjimečných případech můžete jednat s proděkanem pro studijní záležitosti, děkanem, teprve poté na univerzitní úrovni.

Všichni vyučující mají konzultační hodiny, ty důsledně dodržujte, mimo ně není vyučující povinen se vašimi problémy zabývat, nemá na to většinou čas. Konzultační hodiny slouží k vyjasnění otázek spojených s předměty vyučovanými jednotlivými zkoušejícími (téma seminární práce, potřeba „zvláštních“ zkouškových termínů apod.), nikoli jako místo, kde se ptáme na to, kdy přijde jiný učitel apod. (už vůbec ne například jako místo, kde student-novinář chce nějaké informace).

Úřední hodiny tajemnice (Iveta Nocarová) najdete na internetu, je nutné je dodržovat; tajemnice má na starosti velkou agendu samotné katedry, mnohdy velmi zodpovědnou a náročnou, nemůže být stále vytrhována. Kancelář tajemnice není informační centrum.

Informace o KH apod. získáte na internetu www.kbs.zcu.cz – ten je pravidelně aktualizován. Co tam lze ještě najít? Jména všech vyučujících včetně titulů, jejich KH, kontakty, číslo pracovny, sylaby jednotlivých kurzů, výsledky písemných testů, akce katedry, pozvánky na zajímavé přednášky či kolokvia apod. 

Všichni studenti jsou povinni sledovat pravidelně internetovou nástěnku katedry.Všichni studenti jsou povinni používat e-mail, existuje jednotná adresa XXX@students.zcu.cz – podle vyhlášky rektora by ji měl používat každý student; KBS akceptuje, aby studenti měli svou adresu.

Tajemnice, resp. asistentka pro studijní záležitosti má studenty rozdělené po ročnících a může je operativně informovat např. o odpadnutí výuky, jednorázových přednáškách apod. Pokud „propadnete“, tj. např. opakujete předmět, pak ji požádejte o zařazení adresy i do nižšího ročníku.

Mail používají i všichni vyučující, pište jim na ně, zejména pokud jim např. odpadnou konzultační hodiny, neotravujte je nesmysly, nezařazujte si je do maillistů a neposílejte jim nevyžádanou poštu, jinak mailovou komunikaci omezíme.

Velká část vašich dotazů by měla mířit na studijní oddělení, musíte si přečíst studijní a zkušební řád. Výtisk je k dispozici u paní tajemnice, text je také na internetu.

 

         Odpadání přednášek – je to nemilé, ale stává se to – všichni máme snahu chodit do všech přednášek, ale nabalují se na nás jiné povinnosti (proděkani, vedoucí kateder, členové senátu a komisí, zvyšování kvalifikace, zahraniční pobyty), někdy jsme i nemocní – snažíme se napsat konkretizované sylaby (viz www KBS), můžeme vám mailem zadat náhradní práci apod. Po domluvě je možné hodinu nahradit.  

 

Technika, struktura a obsahová náplň studia

 

Bakalářský studijní program je tříletý, resp. šestisemestrový; standardní dobu studia je možné překročit o 1 rok (2 semestry); pak je možné dále studovat, ale za zvláštních podmínek (placení).

Magisterský studijní program je dvouletý, čtyřsemestrový.

         Pozor – za souběžné studium či absolvované studium se také platí – musíte si vybrat jednu školu, kde neplatíte (je „hlavní“); kdo má Bc. či vyšší vzdělání, musí také platit.

Poplatky mohou být vymáhány zpětně (exekutor) – o sazbách rozhoduje rektor, resp. akademický senát ZČU.

V prvním semestru studia musíte úspěšně absolvovat všechny povinné kredity, zkontrolujte si, zda nějaký povinný předmět 1. semestru nezůstal nezapsán (nemělo by se to stát).

Kdo nezíská byť jen jediný zápočet či zkoušku z povinných předmětů 1. semestru, je mu ukončeno studium. Nemá smysl chodit „smlouvat“ a apelovat na city vyučujících či vedoucí katedry.

Tzv. prodloužené přijímací řízení – FF i KBS překračují při přijímání studentů počty stanovené MŠMT (mezi např. stým a stým prvním není rozdíl – dáváme tedy šanci více uchazečům).

Není stanoveno, kolik lidí „musíme“ vyhodit ze studia – budou-li dobří všichni, všichni dostudují.

Pečlivě sledujte harmonogram akademického roku, zejména období pro získávání zápočtů, resp. zkoušek, mimo toto období není možné zkoušet (výjimkou mohou být zejména zdravotní problémy; se souhlasem vyučujícího je možnost odložit zkoušku).

Přerušení studia je možné na jeden nebo dva semestry (i s přestávkou vyplněnou studiem).

Každý semestr je třeba získat aspoň 20 kreditů; tj. po dvou letech studia jich musíte mít aspoň 75! Pokud je nemáte, je Vám ukončeno studium.

         Každý předmět si můžete zapsat dvakrát; pokud jej ani při druhém zapsání úspěšně neabsolvujete, pak si jej již nesmíte zapsat. U povinně volitelných či volitelných to není problém; kdo nezíská dvakrát povinný předmět, tomu je ukončeno studium.

Podle studijního a zkušebního řádu má student právo na jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky, čili celkem tři termíny. U zápočtů jsou vypisovány povinně pouze dva termíny. Není povinností vyučujícího vypisovat zvláštní náhradní termíny pro ty studenty, kteří se k prvnímu pokusu zapsali až na třetí vypsaný termín a neuspěli. Dochází ke zneužívání pravidla o třech termínech zkoušky, studenti se někdy zapisují až na zcela poslední vypsaný termín a pokud zkoušku nesloží, trvají na dalším termínu, ten může být tedy vypsán např. o půl hodiny později. Nechoďte prosit o další mimořádné termíny a pokud si nejste výsledkem jisti, přicházejte raději na první vypsaný termín či raději předtermín. Pokud je studentů hodně, je možné vypsat čtvrtý či pátý termín, ale vyučující nemusí vyzkoušet všechny studenty, pokud s touto možností kalkulovali a přicházejí poprvé až na tyto mimořádné termíny.

Na FF platí vyhláška děkana o povinném zapsání do zkouškového termínu. Vyučující s dostatečným předstihem vypíší termíny u jednotlivých předmětů do systému STAG a student se na ně může zapsat. Důležitý je nejen den, ale také hodina zkoušky a je třeba ji respektovat (vyučující není povinen čekat půl dne, zda někdo přijde ke zkoušce). V systému STAG je kromě data a hodiny zkoušky vypsáno také místo, kde zkouška probíhá, a limit, tj. kolik studentů může zkoušející vyzkoušet. Po vyčerpání limitu se na termín již není možné zapsat (nedojde-li k navýšení limitu). Pokud je vyučující ochotný zkoušet i mimo tyto vypsané termíny, je to jeho dobrá vůle a nelze to vyžadovat.

 

 

 

Vypsání termínů s předstihem:

 

Výhody – student si může udělat plán zkoušek (čím víc jich pak odloží nebo nesloží, do tím složitější situace se dostává).

 

Nevýhody – pedagogovi se může stát, že termín není schopen dodržet (onemocní, je pozván např. na zahraniční stáž apod.) – stává se to málokdy, ale stát se to může – věc je řešena ad hoc (např. zkouší někdo jiný, koho pověří garant nebo vedoucí katedry, termín je přeložen apod.).

 

I zkoušející někdy s termíny lavírují tj. vypíší tři až čtyři (ty musí), později pak ještě další ke konci zkouškového období – sledujte proto STAG.

 

 

 

Odhlašování ze zkoušky – student se může ze zkoušky odhlásit, tj. vymazat záznam o přihlášení ke zkoušce 24 hodin před zkouškou, sledujte to.

         Pokud se na zkoušku zapíšete, ale nepřijdete na ni, pak jste hodnoceni, jako byste u ní neuspěli!

         Zapisování zkoušek – zkoušející ji zapisuje do zápisového listu (slouží pro přepis do elektronické databáze) a do indexu. Ten si noste vždy s sebou, neposílejte s ním nikoho jiného, nechte si zápočet zapsat ihned po splnění, a nikoli o tři měsíce později. Oba zápisy je třeba vykonat současně, aby nedocházelo k pozdějším zmatkům. Nezkoušejte na vyučující historky o indexu rozžvýkaném od psa, ukradeném či spáleném indexu, to už tady všechno bylo, opakovali byste staré vtipy.

         Způsob zakončení je zápočet nebo zkouška.

         Tam, kde je zkouška, většinou předchází zápočet, bez získání zápočtu nelze přistoupit ke zkoušce.

Zápočet je většinou oceněním průběžné práce (v semináři, napsání eseje, test apod.), zkouška ověřuje studentovu znalost látky obsažené v kurzu.

         Zápočtový týden: vyučující jsou povinni stanovit podmínky získání zápočtu tak, aby jej student mohl získat nejpozději v posledním týdnu výuky – to není automatické právo na získání zápočtu, ale možnost, jak jej při splnění podmínek získat.

         Pokud zápočet před ukončením výukové části semestru nezískáte, může v krajním případě dojít i k tomu, že ke zkoušce již nebudete připuštěni (neexistuje ustanovení o počtu možností k získání zápočtu) – na KBS dáváme alespoň dvě možnosti, ale nemusí to nutně být pravda na všech katedrách – hlídejte si to.

         Vyučující má plné právo vyžadovat po vás „práci navíc“, pokud jste nesplnili podmínky pro získání zápočtu před ukončením výukové části semestru a stále chcete získat zápočet.

         Zkouška – zkouška může být ústní, písemná nebo kombinovaná.

         O známce rozhoduje vyučující – nesmlouvejte s ním ani mu v případě hodnocení, s nímž nejste spokojeni, neříkejte, že přijdete jindy, záleží pouze na něm, zda vám takovou možnost chce a může dát, nebo je výsledek definitivní (analogie s písemnou zkouškou – získáte nějakou známku a ta je vám zapsána, nepíšete test tak dlouho, dokud nedostanete jedničku). Způsob hodnocení je plně v rukou vyučujícího, nechoďte si stěžovat nebo zkoušet usmlouvat studijní oddělení či vedoucí katedry. Nejste-li přesvědčeni o objektivitě zkoušky, můžete požádat garanta o jinou formu zkoušení (komise), děje se tak pouze v mimořádných případech, nedoporučuji to.

 

Sídlem školy je Plzeň – vyučuje a zkouší se v Plzni!

 

Jak vypadá studijní program?:

Student bakalářského programu musí získat 180 kreditů.

 

Povinné předměty

 

Povinné předměty jsou i z jiných kateder (KFI, KSA, KAP,  jazykové katedry). Ostatní katedry si   stanovují  své podmínky a KBS jim do toho nebude mluvit).

 

Povinně volitelné bloky

 

Povinně volitelný jazyk

 

18 volitelných kreditů – můžete si zapsat badminton či ozubená kola, ale stejně doporučuji něco z oboru; velká část studentů je spotřebuje na jazyky.

 

Co je to kredit?:

 

V průměru máte absolvovat 30 kreditů na semestr; při 40hodinovém pracovním týdnu tedy každý týden na jeden kredit studia pracujete 80 minut. Výraznou část tohoto času vyplňují přednášky a semináře, zbytek samostudium (četba, psaní esejů apod.). Nepočítá se samozřejmě jen 13 týdnů výuky, ale i zkouškové období.

         Jak vidíte, studium musí být průběžné. Proto vás první týden výuky musíme seznámit s podmínkami plnění povinností v jednotlivých kurzech a také s potřebnou literaturou. Kdo nečte, resp. nestuduje průběžně, bude mít problémy, Totéž platí i z hlediska celého studia – kdo si začne dělat „kreditové dluhy“, bude mít problémy.

 

Co dělat, když přijdou studijní problémy?  

 

Čtyři hlavní instance jsou studijní referentka, garant studia, vedoucí katedry a proděkan pro studium (v tomto pořadí).

         Je nutné dobře znát studijní a zkušební řád.

         Vážený průměr – studijní výsledky se průběžně sledují – pokud váš vážený průměr klesne pod 3,5, pak je vám ukončeno studium. 

Uznávání předmětů z předchozího či souběžného studia 

Předmět je možné uznat jen při splnění několika podmínek: datum absolvování nepředchází datu uznání o více než tři roky; v případě zkoušky nesmí být hodnocení horší než velmi dobře; absolvovaný předmět musí mít podobné parametry jako předmět v studijním programu Blízkovýchodní studia na KBS (podobná tématika, podobná náročnost apod.).

         Student podává placenou žádost o uznání na studijní oddělení, k ní se vyjádří garant studia.

         Žádost se podává i v jiných případech (odložení zkouškového období, přerušení studia apod.). Žádosti musí schválit vedení katedry a děkan.

 

Vlastní metodologie studia

 

Přednášky – není stanovena povinnost je navštěvovat, zvažte, zda je vhodné, aby vás vyučující viděl poprvé až u zkoušky. Vyučující nečte na přednáškách doporučenou literaturu, ale dává informace, které může požadovat u zápočtu a zkoušky. Samostudium se předpokládá, na přednáškách nemusí zaznít úplně všechno, co bude vyučující zkoušet, studium musíte doplňovat doporučenou četbou.

 Semináře – semináře jsou postaveny na samostatné práci studentů, buď pod pravidelným vedením vyučujícího, který stanoví podmínky průběhu semináře a plnění studijních povinností (zápočty), nebo v podobě samostatné práce, která je dva-třikrát za semestr kontrolována (až od druhého semestru); na semináře by studenti měli docházet, víte-li, že docházet moci nebudete, dohodněte se s vedoucím semináře individuální podmínky; musí to být výjimka, jinak jste měli jít na kombinovanou formu studia.

         Cvičení – týká se hlavně jazyků.

Psaní esejů, seminárních prací apod. je běžnou součástí studia, klademe velký důraz na to, aby se student naučil pracovat s odbornými texty, tj. vyhledávat je, pracovat s informacemi, správně citovat a odkazovat atd.

         Důležitá je rovněž jazyková stránka (gramatika, stylistika) dbáme na to a snižujeme známky či práce vracíme.

         Etika vědecké práce – každý zdroj, který použijeme, musí být v naší práci uveden, jinak krademe, zjištění, že práce byla opsána nebo obsahuje nepřiznané citace, stejně tak situace, pokud dva studenti odevzdají stejnou práci (je jedno, zda celou, či např. s jedním shodným odstavcem), může být důvodem disciplinárního řízení a vyloučení ze studia! Nespoléhejte na to, že je prací hodně, namátkově se to kontroluje, vyučující znají i možné internetové zdroje, z nichž se s oblibou „vykrádá“.

         Přímá citace – uvozovky dole a nahoře, odkaz ke zdroji.

         Převzetí myšlenky (opisem, přepisem apod.) – bez uvozovek, odkaz ke zdroji.

Dodržujte rozsah prací vyžadovaný pedagogem – řekne-li 10 stran, pak jich určitě nechce 5 ani 15 – rozumný rozptyl je 10%. Do rozsahu práce se nepočítá titulní list, čestné prohlášení, příloha s obrázky, seznam použité literatury apod.

         Stranou se rozumí tzv. normostrana, tj. 1800 úderů – desetistránková práce má tedy 18 000 úderů.

         V práci musí být vždy seznam použité literatury, a to podle abecedy.

         Hlavička – na první straně práce je vždy třeba vyznačit předmět a vyučujícího, pro něhož je určena, stejně tak jméno autora a samotný název práce, dobré je i datum a semestr.

         Někteří kolegové u kratších prací, odevzdávaných ve velkém počtu vícekrát za semestr, vyžadují jiný postup, např. chtějí, abyste pouze nahoru uvedli jméno, název práce a předmět, ale samotný text práce začínal již na první straně.

         Optimální je velikost písma 14, řádkování 1.

         Práce odevzdávejte v určených datech – po určeném datu pedagog práci přijmout může, ale rozhodně nemusí.

         Chce-li ji v přesné datum (např. na jedné z hodin), pak ji přineste na tuto hodinu, ne např. o týden dříve (práce se pak snadno ztratí apod.).

         Vytištěnou práci je možno poslat i poštou.

         Posílání prací e-mailem není možné, odmítáme číst práce v elektronické podobě, abychom si do nich mohli dělat poznámky, museli bychom si je tisknout, naprostou výjimkou jsou studenti na zahraničních studijních pobytech.

 

Studijní materiály

Především knihy a časopisy.

         Publikační činnost KBS je poměrně bohatá, viz www.publikace.zcu.cz.

         Další orientalistické publikace – knihovny, knihkupectví (Aleš Čeněk).

         Doporučuji si základní literaturu kupovat, můžete si do ní podtrhávat, dělat poznámky apod. Každou z knih, které potkáte v jednotlivých předmětech, budete muset znát i u SZZ.

         Odborné časopisy.

         Internetové databáze odborných časopisů (knihovna ZČU, vědecké knihovny).

 

Jiné akce než výuka

 

KBS, FF i ZČU se snaží nabídnout studentům i jiný program než jen výuku: konference a semináře; kulturní akce, návštěvy a přednášky významných osobností (jsme veřejná vysoká škola) apod.

         Studenti jsou členy akademické obce, vyplývají jim z toho různá práva (nejen studentské slevy, ale také volební právo akademických senátů FF a ZČU), ale také povinnosti (teprve imatrikulací a složením slibu se stáváte studentem).

 
"It´s a dangerous business, Frodo, going out of your door." J.R.R.Tolkien