Toulání

Stránky Věry Tydlitátové pro religionistiku, judaismus a Izrael

Doporučená literatura

DOPORUČENÁ LITERATURA  PRO UJ, JUD, SIZ

 

 

Acroyd, P.R.: Exile and Restoration. A Study of Hebrew Though of the Sixth Century B.C. SCM Press, London, 1968.

Albright, William Foxwell: Archeology and the Religion of Israel. John Hopkins Press, Baltimore, 1946.

Armstrongová, Karen: Jeruzalém. Nakladatelství LN, Praha, 1999. ISBN 80-7106-349-5.

Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti. Victoria Publishing a.s., Praha, 1995. ISBN 80-7187-013-7.

Avineri, Šlomo: Zrození moderního sionismu. Sefer, Praha, 2001. ISBN 80-85924-28-5.

Balabán, Milan: Bojovníci a trpitelé. Eman, Heršpice, 1994. ISBN 80-900696-6-5.

Balabán, Milan: Hebrejské člověkosloví. Hermann a s., Praha, 1996.

Balabán, Milan; Tydlitátová, Veronika: Tázání po budoucím. Herrmann a synové, Praha, 1998.

Bardtke, Hans: Příběhy ze starověké Palestiny. Vyšehrad, Praha, 1988.

Bič, Miloš: Při řekách babylónských. Vyšehrad, Praha, 1990. ISBN 80-7021-032-X.

Bič, Miloš: Stopy po drobopravectví v Jisráeli. Starozákonní studie. SPHF, Praha, 1947.

Bič, Miloš: Ze světa Starého zákona I, II. Kalich, Praha, 1986 –1989.

Brod, Max: Život plný bojů. Mladá fronta, Praha, 1966.

Buber, Martin: Cesta člověka podle chasidského učení. Votobia, Olomouc, 1994. ISBN 80-85885-08-5.

Buber, Martin: Chasidská vyprávění. Kalich, Praha, 1990. ISBN 80-7017-072-7.

Buber, Martin: Já a ty. MF Váhy, Praha, 1969.

Buber, Martin: Problém člověka. Kalich, Praha, 1997. ISBN 80-7017-109-X.

Buber, Martin: Život chasidů. Arbor vitae, Praha, 1994.

Cohen, Abraham: Talmud pro každého. Sefer, Praha, 2006.

Daněk, Slavomil C.: Dobové pozadí Starého zákona. Spisy KEFB, Praha, 1951.

Daněk, Slavomil C.: Verbum a fakta Starého zákona. RHF, Praha, 1937.

De Lange, Nicolas: Judaism. Oxford University Press, NY, 1986.

Di Sante, Carmine: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. OIKOYMENH, Praha, 1995. ISBN 80-86005-00-3.

Divecký, Jan: Příběhy Tóry. Patnáct biblických zamyšlení. P3K, Praha, 2005.            ISBN 80-903584-1-1.

Divecký, Jan: Židovské svátky. Kalendářem od Pesachu do Purimu. P3K. Praha, 2005. ISBN 80-903584-3-8.

Duerr, Hans Peter: Sedna, aneb láska k životu. Horus, Brno, 1997.

Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. OIKOYMENH, Praha 1993.

Eliade, Mircea: Posvátné a profánní. OIKOYMENH, Praha. 2006.

Encyklopedie bible. KK a Balios, Praha, 1997. ISBN 80-7176-513-9.

Encyklopedie starověkého Předního východu. LIBRI, Praha, 1999. ISBN 80-85983-58-3.

Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyšehrad, Praha, 2007. ISBN 978-80-7021-869-3.

Flavius Josephus: Válka židovská I, II. Academia, Praha, 2004. ISBN 80-200-1171-4.

Flossmann, Karel: Moudrost ve Starém zákoně. ČKCH, Praha, 1989.

Flusser, David: Esejské dobrodružství. OIKOYMENH, Praha, 1999. ISBN 80-86005-90-9.

Flusser, David: Ježíš. OIKOYMENH, Praha, 2002. ISBN 80-86005-041-6.

Freud, Sigmund: Spisy z let 1932-1939 (Muž Mojžíš a monoteistické náboženství). Jiří Kocourek, Praha, 1998. ISBN 80-86123-06-5.

Freud, Sigmund: Totem a tabu. Jiří Kocourek, Praha, 1997. ISBN 80-86123-01-4.

Frick, Frank S.: The City in Ancient Israel. Scholars Press, Missoula, Montana, 1977. ISBN 0-89130-149-6.

Fritz, Volkmar: Die Stadt im alten Israel. Verlag C.H.Beck, München, 1990.               ISBN 3-406-34578-6.

Fromm, Erich: Budete jako bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Nakladatelství LN, Praha, 1993. ISBN 80-7106-075-5.

Fryová, Helen P.: Čítanka židovsko-křesťanského dialogu.  Kalich/Vyšehrad, Praha, 2003. ISBN 80-7017-925-2.

Gilbert, Martin: Izrael. Dějiny. Jiří Buchal – BB, Praha, 2002. ISBN 80-7257-740-9.

Gilbert, Martin: Židé ve dvacátém století. Baset/Arista, Praha, 2003. ISBN 80-86223-54-X

Gray, William, G.: Žebřík světel. Neboli Cabalah Renovata. VOLVOX GLOBATOR, Praha, 1998. ISBN 80-7207-209-9.

Grözinger, Karl Erich: Kafka a kabala. Uvedení do židovské mystiky pro čtenáře Franze  Kafky. Rybka Publishers, Praha, 1998. ISBN 80-86182-04-5.

Halevi, Zev ben Shimon: Strom života. Úvod do kabaly. Trigon, Praha, 1997.              ISBN 80-86159-01-9.

Hayoun, Maurice-Ruben: Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem. VOLVOX GLOBATOR, Praha, 1998. ISBN 80-7207-203-X.

Heller, Jan; Beneš, Jiří: Poutní písně. CBS, Praha, 2001. ISBN 80-7172-660-5.

Heller, Jan: Pozdní sklizeň. Advent-Orion s.r.o., Praha, 2000. ISBN 80-7172-456-4.

Helms, Randel: Gospel Fictions. Prometheus Books, NY, 1988. ISBN 0-08975-572-5.

Hess, Richard S.; Wenham, Gordon J.: Zion, City of Our God. William B. Eerdmans Publishing Comp. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K., 1999. ISBN 0-8028-4426-X.

Hochmann, František: Svazek dvanácti kmenů. ČKCH, Praha, 1988.

Hochmann, František: Světla a stíny králů. ČKCH, Praha, 1989.

Hojka, Pavel; Hanuš, Jan: Izrael, země téměř mystická. Elim, Písek, 1995.

Hošek, Pavel: Na cestě k dialogu. Návrat domů, Praha, 2005. ISBN 80-7255-126-4

Hurowitz, Viktor (Avigdor): I Have Built You an Exalted House. Temple Building in the Bible in Light of Mesopotamian and Nortwest Semitic Writings. JSOT Press, Sheffield, 1994.

Childes, Brevard S.: Introduction to the Old Testament as Scripture. SCM Press LTD, London, 1987.

Chill, Abraham: The Minhagim. Sepher-Hermon Press, Inc. N.Y., 1980.                       ISBN 0-87203-077-6.

Idel, Moše: Kabala. Nové pohledy. Vyšehrad, Praha, 2004. ISBN 80-7021-663-8.

Jepsen, Alfred: Královská tažení ve starém Orientu. Prameny k dějinám starověké Palestiny. Vyšehrad, Praha, 1987.

Johnson, Paul: Dějiny židovského národa.Rozmluvy, Řevnice, 1995. ISBN 80-85336-31-6.

Kaempf, S. J.: Šíchat Jicchak. Modlitby pro všechny dny všední, sabaty a svátky, jakož i Jom kipur kátan. Samuel Pascheles a syn, Praha, 1937.

Aryeh Kaplan: Bahir. Malvern, Praha, 2008.

Kaplan, Aryeh: Meditace a kabala. VOLVOX GLOBATOR, Praha, 1998.                     ISBN 80-7207-100-9.

Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. I –III. Vyšehrad, Praha, 1998-1999. ISBN 80-7021-257-8; 80-7021-244-6; 80-7021-300-0.

Kochav, Sara: Izrael. Rebo Productions, Praha, 1998.

Kosidowski, Zenon: Příběhy Mrtvého moře. Práce, Praha, 1988.

Krupp, Michael: Sionismus a Stát Izrael. Vyšehrad, Praha, 1999. ISBN 80-7021-265-9.

Kubáč, Vladimír: Úvod do hebrejského textu Starého zákona. Karolinum, Praha, 1991. ISBN 80-7066-434-7.

Kukla, Oto A: Listy pro Viktorii. Přemítání nad dějinami Izraele. Cesta, Brno, 1995. ISBN 80-85319-49-7.

Kunetka, František: Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem. Židovský rok a jeho svátky. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1998. ISBN 80-7067-826-7.

Kuschel, Karl-Josef: Spor o Abrahama. Vyšehrad, Praha, 1997. ISBN 80-7021-197-0.

Lancaster, Brian: Judaismus. Ikar/KK, Praha, 2000. ISBN 80-7202-704-2.

Langer, Jiří: Devět bran. Chasidů tajemství. Odeon, Praha, 1990. ISBN 80-207-0257-1.

Langer, Jiří: Erotika kabaly. Horus, Brno, 1991. ISBN 80-900228-3-9.

Lapide, Pinchas: Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí? CDK, Brno, 1995. ISBN 80-85959-03-8.

Lapide, Pinchas ; Panikkar, Raimon: Míníme téhož Boha? Vyšehrad, Praha, 2003.    ISBN 80-7021-670-0

Leeuw, Gerhardus van der: Phänomenologie der Religion. Tübingen, 1970.

Lessingová, Almuth: Jeruzalém. Cesty do svatého města. Euromedia Group – Balios, Praha, 2001.

Lévinas, Emmanuel: Etika a nekonečno.  OIKOYMENH,  Praha, 1994.                        ISBN 80-85241-67-6.

Lévinas, Emmanuel: Existence a ten, kdo existuje. OIKOYMENH, Praha, 1997.         ISBN 80-86005-36-4.

Lifschnitz, Daniel: Třistakrát z židovského humoru. Portál, Praha, 2001.                     ISBN 80-7178-564-4.

Lipstadtová, Deborah E.: Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť. Paseka, Praha, Litomyšl. 2006. ISBN 80-7185-652-5.

Maharal Rabi Löw: Ner Micva. P3K, Praha, 2006.

Maharal Rabi Löw: Stezka návratu. Výběr z knihy Netivot olam. P3K, Praha, 2007.

Majsebuch aneb kniha jidiš legend a příběhů I., II. Jindřich Vacek, Plzeň, 2005/2007. ISBN 80-239-5449-0.

Malka, Victor: Nejkrásnější židovské legendy. Portál, Praha, 1999. ISBN 80-7178-346-3.

Matt, Daniel C.: Bůh a velký třesk. VOLVOX GLOBATOR, Praha, 1998.                    ISBN 80-7207-173-4.

Micha Josef bin Gorion: Pověsti Židů. Trigon, Praha, 1992. ISBN 80-85320-23-1.

Moše ben Majmon: Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Sefer, Praha, 2001. ISBN 80-85924-31-5.

Much, Theodor; Pfeifer Karel: Svár bratří v domě izraelském. Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím. Themis, Praha, 2000. ISBN 80-85821-88-5.

Neher, André: Studna exilu. Myšlenkový svět Jehudy ben Becalela – rabi Löwa, pražského MaHaRaLa (1512-1609). Sefer, Praha, 1993. ISBN 80-900895-6-9.

Newman, Jaakov; Sivan, Gavriel: Judaismus od A do Z. Sefer, Praha, 1992. ISBN 80-900895-3-4.

Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. Vyšehrad, Praha, 2001.                           ISBN 80-7021-406-6.

Noth, Martin: The History of Israel. SCM Press Ltd, London, 1983.

Nová pražská pesachová hagada. Sefer, Praha, 1996. ISBN 80-85924-08-0.

Novotný, Adolf: Biblický slovník. Kalich, Praha, 1956.

Otto, Rudolf: Posvátno. Vyšehrad, Praha, 1998. ISBN 80-7021-260-8.

Pavlát, Leo: Osm světel. Albatros, Praha, 1992. ISBN 80-00-00089-X.

Pedersen, Johannes: Israel, its Life and Cultur I-IV. Oxford University Press, London, Copenhagen, 1926.

Pirkej avot. Výroky otců. Sefer, Praha, 1994. ISBN 80-900895-7-7.

Pokorný, Petr: Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Vyšehrad, Praha, 1986.

Potok, Chaim: Putování. Dějiny Židů. Argo, Praha,. 2002.

Prudký, Martin: Zvláštní lid Páně. Křesťané a Židé. CDK, Brno, 2000.                       ISBN 80-85959-57-7.

Rad, Gerhard von: Der heilige Krieg im alten Israel.  Zürich, 1951.

Rentdorf, Rolf: Hebrejská bible a dějiny. Vyšehrad, Praha, 1996.

Sadek, Vladimír: Židovská mystika v Praze. Společnost židovské kultury, Praha, 1992.

Sachar, Howard M.: Dějiny Státu Izrael. Regia, Praha, 1998. ISBN 80-902484-4-6.

Sacks, Jonathan: O svobodě a náboženství. P3K, Praha, 2005. ISBN 80-903584-2-X.

Sefer jecira (Pražská). Hledání dávno ztraceného člověka. Půdorys, Praha, 1990. ISBN 80-900791-0-5.

Segert, Stanislav: Starověké dějiny Židů. Svoboda, Praha, 1995. ISBN 80-205-0304-8.

Schäfer, Peter: Dějiny Židů v antice. Vyšehrad, Praha, 2003. ISBN 80-7021-633-6.

Shashar, Michael: Hovory o Bohu a světě a Ješajahu Leibowitzem. Sefer, Praha, 1996. ISBN 80-85924-10-2.

Scholem, Gerschom: Kabala a její symbolika. VOLVOX GLOBATOR, Praha, 1999. ISBN 80-7207-315-X.

Schubert, Kurt: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury. Vyšehrad, Praha, 2003. ISBN 80-7021-591-7.

Schubert, Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků. Vyšehrad, Praha. 1999. ISBN 80-7021-303-5.

Sidon, Karol: Evangelium podle Josefa Flavia. MF, Praha, 1991. ISBN 80-204-0072-9.

Sidon, Karol: Návrat Abrahamův. Půdorys, Praha, 1995. ISBN 80-901741-7-5.

Silberman, Neil Asher; Finkelstein, Israel: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle současné archeologie. Vyšehrad, Praha, 2007. ISBN 978-80-7021-869-3.

Skalický, Karel: Po stopách neznámého Boha. Aula, Praha, 1994. ISBN 80-901626-4-9.

Slova Rabiho Nachmana. Chasidské příběhy. Vyšehrad Praha, 2002. ISBN 80-7021-526-7.

Slovník judaismus – křesťanství – islám. MF, Praha, 1994.

Slovník židovsko-křesťanského dialogu. OIKOYMENH, Praha, 1994.                           ISBN 80-85241-59-5.

Sokol, Jan: Člověk a svět očima bible. Pokus o uvedení do biblické antropologie. Ježek, Praha, 1993. ISBN 80-901625-1-7.

Starý zákon. Překlad s výkladem. Kalich, Praha 1969 – 1985.

Stern, Marc: Svátky v životě Židů. Vzpomínání. Slavení. Vyprávění. Vyšehrad, Praha, 2002. ISBN 80-7021-551-8.

 

Talmud. Schottenstein Edition,  Mesorah Publications, New York, 1997

Tresmontant, Claude: Bible a antická tradice. Vyšehrad, Praha, 1970.

Vilnay, Zev: Legendy Jeruzaléma.VOLVOX GLOBATOR, Praha, 2000.                       ISBN 80-7207-367-2.

Weinreb, Friedrich: Symbolika biblického jazyka. Úvod do struktury hebrejštiny. Herrmann a synové, Praha, 1995.

Weinreb, Friedrich: Znamení života. Hebrejská abeceda podle židovské tradice. ČKA, Praha, 1994. ISBN 80-85795-13-2.

Werfel, Franz: Jeremiáš I, II. Lidová demokracie, Praha, 1967.

Westermann, Claus: Tisíc let a jeden den. Kalich, Praha, 1972.

Wiesel, Elie: Bible. Postavy a příběhy. Sefer, Praha, 1994. ISBN 80-85924-01-3.

Wiesel, Elie: Příběhy o důvěře. Eseje o velkých postavách židovské tradice. Portál, Praha, 2001. isbn 80-7178-468-0.

Wiesel, Elie: Příběhy o naději. Portál, Praha, 2001. ISBN 80-7178-469-9.

Wiesel, Elie: Příběhy proti smutku. Portál, Praha, 1998. ISBN 80-7178-259-9.

Wiesel, Elie: Svět chasidů. Portréty a legendy. Sefer, Praha, 1996. ISBN 80-85924-09-9.

Wiesel, Elie: Talmud. Portréty a legendy. Sefer, Praha, 1993. ISBN 80-900895-5-0.

Wilson, Colin: Místa, kde se lidé setkávají s bohy. Historický atlas. KK a Balios, Praha, 1998. ISBN 80-7176-798-0.

Wilson, Marvin R.: Náš otec Abraham. Židovské kořeny křesťanské víry. Sborový dopis, Praha, 1996.

Wineman, Arje: Mystické příběhy Zoharu. VOLVOX GLOBATOR, Praha, 1999. ISBN 80-7207-280-4.

Wolff, Hans W.: Anthropologie des Alten Testaments. Chr. Kaiser, München, 1977.

 

 
"It´s a dangerous business, Frodo, going out of your door." J.R.R.Tolkien